Webinar om digitalisering av miljøundersøkelser

20. mai 2021

Bakgrunn

Myndighetene stiller krav til og kontrollerer hva som kan tillates av miljøpåvirkning.

NS 9410:2016 beskriver metodikk for risikobasert miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg, ved trendundersøkelser i anleggs- og overgangssonen. Standarden angir også grenseverdier for akseptabel påvirkning.

RAPPORT SKJEMAEIER ANTALL SISTE ÅR
B-undersøkelse (anleggsonen) Fiskeridirektoratet 650
C-undersøkelse (overgangssonen) Miljødirektoratet 220

Miljørapportene inneholder mye data som er vanskelig å gjenbruke fordi miljørapportene leveres som PDF-filer.

  • Gevinster ved digitalisering av miljørapportene slik at data an deles og gjenbrukes:
  • Alle kan se hvordan det står til og utvikling over tid
  • Miljødata kan være et bidrag til å dokumentere bærekraft
  • Trender for anlegg og områder kan analyseres
  • Miljødata kan sammenstilles med andre datasett
  • Noen tilsynsaktiviteter kan automatiseres
  • Oppdretterne kan slippe å rapportere data de har rapportert tidligere

Tid: 20. mai 2021
Kl: 10:00-11:30
Sted: Teams

Agenda

Korte innledninger fra Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Sjømat Norge om deres forventninger til digitalisering av miljøundersøkelser.

Deretter er vi meget interessert i innspill fra dere som er ansvarlig for og utfører miljøundersøkelser.

Presentasjoner

OPS sjømat

Start video

Sjømat Norge

Start video

Miljødirektoratet

Start video

Fiskeridirektoratet

Start video