Blått hav, grønn fremtid

Regjeringen presenterte rapporten «Blått hav, grønn fremtid» på verdenshavenes dag 8. juni. Rapporten sier at OPS sjømat – et samarbeid mellom Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og offentlig sektor, ved Nærings- og fiskeridepartementet – skal være en pådriver for digitalisering og deling av data for å øke verdiskapningen i sjømatnæringen.

Nedenfor er noen utdrag fra rapporten.

Regjeringen satser på hav og havnæringen

FNs generalforsamling har besluttet at tiåret fra 2021 til 2030 skal være FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling. Den viktigste drivkraften bak initiativet er å nå de 17 bærekraftsmålene.

Nesten 30 prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv skapes i havnæringene.

En rapport fra havpanelet har beregnet at havøkonomien kan bidra med en femdel av utslippsreduksjonene som trengs.

Regjeringens politikk for en ledende havnasjon

Digitale løsninger og ny teknologi representerer en viktig del av omstillingen og utviklingen av havnæringene.

Det er en prioritet å styrke kunnskapen om sunn og trygg sjømat i et helkjedeperspektiv, fra rene og rike hav, trygt og bærekraftig fôr, sunn og trygg sjømat, til sjømatens betydning for helse.

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet har en ambisjon om å kartlegge hele den norske kystsonen, et område på hele 100.000 kvadratkilometer.

«Fisk for utvikling»-programmet ble etablert i 2016. Gjennom programmet gjøres norsk kompetanse og erfaringer innen fiskeri -og akvakultur tilgjengelig for utviklingsland.

Utvikling av havnæringene i regjeringsperioden

I 2020 eksporterte havbruksnæringen ca. 1,2 millioner tonn sjømat. For fiskeri var eksportvolumet 1,5 millioner tonn. I 2020 var verdien av denne eksporten fra Norge 105,7 milliarder kroner.

Digitalisering, teknologi og kompetanseoverføring gir synergier mellom havnæringene.

Digitalisering og automatisering gir muligheter for ny teknologiutvikling i alle deler av havøkonomien og vil kunne ha innvirkning på handelsmønstre, produksjonsmetoder, lokalisering, drift og arbeidsmetoder. Økt digitalisering medfører også at det produseres mer data fra havnæringene enn tidligere. Bruk og deling av data mellom aktører, muliggjør effektivisering av verdikjeder og økt driftssikkerhet, samt mer effektivt tilsyn. Digitalisering og automatisering vil videre kunne bidra til mer klima- og miljøvennlig drift. Det gir muligheter for å fornye og videreutvikle forretningsmodeller, kompetanse og regelverk, og representerer markedsmuligheter for norske teknologileverandører.

OPS (offentlig privat sektorutvikling) Sjømat – verdikjede havbruk ble etablert i august 2020. Dette er et samarbeid mellom Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og offentlig sektor, ved Nærings- og fiskeridepartementet, og skal blant annet være en pådriver for digitalisering og deling av data i oppdrettsnæringen. Målet er å utvikle og ta i bruk digitale løsninger som verktøy for å øke verdiskapingen i næringen, samtidig som myndighetene får data som er nødvendige for effektiv og god forvaltning.

Ambisjoner fremover

I havbruksstrategien vil vi ta opp viktige utfordringer som blant annet fiskehelse og fiskevelferd, klima og miljø, nye fōr-ressurser og tilgangen til godt og egnet areal. Hvordan vi kan utnytte ressurser i en grønn sirkulær økonomi blir også tema i strategien.

I sin hovedrapport fra 2020, fremhever havpanelet at havet globalt er enda viktigere enn vi trodde, at tilstanden i verdenshavene er verre enn vi trodde.

Et sunt hav er avgjørende for å nå målene om bærekraftig utvikling
FNs bærekraft mål
Les rapporten her

Du er kanskje også interessert i