Data som ressurs i sjømatnæringen

Regjeringen legger frem den første stortingsmeldingen som staker ut kursen for næringsutvikling med data som ressurs. OPS sjømat – samarbeid og digitalisering for økt bærekraft og lønnsomhet – omtales i flere sammenhenger i stortingsmeldingen.

Nedenfor er noen utdrag fra stortingsmeldingen.

Data som ressurs i næringslivet

Skal næringslivet kunne dele og bruke mer data, er det behov for at næringer og bransjer går sammen om å utvikle felles standarder for datautveksling, og for å etablere digitale infrastrukturer som gjør det mulig for aktørene å samle inn, lagre, dele og analysere data.

I dag er det etablert flere prosjekter for offentlig-privat sektorutvikling (OPS), hvor bedre informasjonsflyt og datadeling er en viktig del av arbeidet.

Offentlig-privat sektorutvikling (OPS)

En betydelig del av regjeringens forenklingsarbeid for næringslivet består i å tilrettelegge for samfunnsøkonomisk lønnsomme og selvforsterkende offentlig-private samarbeid i aktuelle næringssektorer. Tilretteleggingen gjøres av Nærings- og fiskeridepartementet, med blant annet Brønnøysundregistrene som operativ støttespiller på området informasjonsforvaltning. Konseptet går under betegnelsen OPS (offentlig-privat sektorutvikling) og vektlegger næringsutvikling basert på verdidrevet digital transformasjon. I disse samarbeidene sitter næringens representanter i førersetet. Prioriterte sektorer er for tiden finans, havbruk, landbruk, energi/kraft, bygg, anlegg og eiendom og fiskeri.

Offentlig-privat sektorutvikling innenfor sjømat

Havbruksnæringen er i en særstilling når det gjelder verdien av deling og samarbeid rundt data. Både store og små selskaper har merder i samme fjordsystem og bruker samme driftsmetode, og de har derfor de samme utfordringene, som krever felles innsats og tiltak. Deling av informasjon, og teknologi som kan bidra til bærekraftig oppdrett og forvaltning av ressurser er en forutsetning for langsiktig vekst i næringen.

For sjømatsektoren er hovedhensikten med arbeidet med sektorutvikling å styrke konkurransekraften gjennom økt tilgang på informasjon, med tanke på innovasjon, effektivisering, ressursforvaltning og lønnsomhet.

Initiativet for datadeling gjennom OPS Sjømat kalles Sjømatdata. Målet med Sjømatdata er i starten å etablere en velfungerende datadelingstjeneste for sjømatområdet som er eid av næringens interesseorganisasjoner.

Gjennom en kombinasjon av god datadelingsarkitektur og gode standardavtaler kan det etableres mekanismer som gjør at aktørene i stor grad kan beskytte sine rettigheter.

Innenfor landbruks- og sjømatnæringene er det gjennomført en utredning som ser på eierskap til data. Konklusjonen har blitt et overordnet prinsipp om at eierskap til data følger de prosesser og produkter som genererer dataene i utgangspunktet. Med andre ord tilhører data om landbruksprodukter bonden, og data om fisk oppdretteren.

Meld. St. 22 (2020–2021) – Data som ressurs

Du er kanskje også interessert i

Digitalisering – et hav av muligheter

Regjeringen gir OPS sjømat en sentral rolle innen digitaliseringen av sjømatnæringen.
– Det er gledelig å se hvordan OPS sjømat fremheves i Regjeringens havbruksstrategi. Vi har stor tro på hvilke gevinster gode digitaliseringsløsninger kan gi, sier Jon Arne Grøttum, leder for styringsgruppen i OPS sjømat.