Digitalisering – et hav av muligheter

Regjeringen gir OPS sjømat en sentral rolle innen digitaliseringen av sjømatnæringen.

– Det er gledelig å se hvordan OPS sjømat fremheves i Regjeringens havbruksstrategi. Vi har stor tro på hvilke gevinster gode digitaliseringsløsninger kan gi, sier Jon Arne Grøttum, leder for styringsgruppen i OPS sjømat.

Tirsdag 6. juli lanserte Nærings- og fiskeridepartementet sin havbruksstrategi – Et hav av muligheter. Strategien tar utgangspunkt i det faktum at en av dagens store utfordringer er å sikre befolkningen tilgang til nok mat, både i dag og i fremtiden. Skal havbruksnæringen bidra til økt matproduksjon så forutsetter dette både en effektiv, samordnet og kunnskapsbasert forvaltning. Det vil også kreve en optimalisert produksjon og samarbeid både mellom næring, forvaltning og forskning, og et godt samvirke mellom næringsaktørene i driver i samme område. Et sentralt verktøy i dette arbeidet er digitalisering, som har fått en stor og viktig plass i strategien.

Digitalisering involverer prosessen fra observasjoner registreres, lagres, systematiseres, analyse og presenteres. En av utfordringene er når dette krever at ulike systemer må kunne kommunisere med hverandre. Da må det blitt etablert en felles terminologi, systemer for deling og ivaretagelse av dataeiers rettigheter til sin egne data.  Norge har mange svært gode løsninger for datadeling, men det er behov for løsninger som optimaliserer informasjonsflyten mellom aktører i sjømatnæringen og mellom næring og myndighetene. Det er også et behov for å identifisere forenklingspotensialet, og realisere disse gevinstene. Strategien viser til den viktige rollen OPS sjømat har for å legge til rette for nettopp dette.

– Vi er svært fornøyde med at fiskeriminister Ingebrigtsen sitt personlige engasjement for etablering av OPS sjømat, og den aktive rollen departementet har tatt i dette arbeidet, sier Grøttum.

At OPS sjømat har fått en så sentral rolle i strategien er en viktig anerkjennelse av det jobben som er gjort og gjøres, og bidrar til en legitimitet til den rollen vi ønsker å ta i næringen.

Samarbeidet i OPS sjømat er basert på følgende prinsipper:

  • Samarbeidet bidrar til at sjømatnæringens verdiskaping styrkes.
  • Samarbeidet baseres på tillit.
  • Samarbeidet er åpent for alle som ønsker å delta.
  • Tiltakene som iverksettes er gevinstdrevne.
  • Fordeling av gevinster og kostnader fra ulike utviklingstiltak balanseres mellom aktørene over tid.
  • Næringen fører an og offentlig sektor utvikler seg i takt med næringen.


OPS sjømat opererer etter en modell der ansvar for sektorens informasjonsforvaltning ligger hos sektoren selv og der det tilrettelegges for datadrevet innovasjon og utvikling.

Du er kanskje også interessert i

OPS-avtalen signert

20. august 2020
OPS sjømat er koblingsboksen for digitalisering og deling av data mellom interessenter til sjømatnæringen. Sammen skal vi være pådrivere og tilretteleggere for at behovene og løsningene finner hverandre.