Om oss

Gevinster

Nærings- og fiskeridepartementet og næringsorganisasjonene i sjømatnæringen ser betydelige samfunnsøkonomiske gevinster med digitalisering og deling av data i sjømatnæringen.

 • Bærekraftige beslutninger forutsetter gode og relevante data.
 • Dokumentert bærekraft vil gi en markedsmessig konkurransefordel.
 • Næringen kan utnytte mer tilgjengelige data av bedre datakvalitet til å øke verdiskapningen.
 • Offentlig forvaltning kan moderniseres i takt med næringen.


Prosjekter skal kartlegge gevinster og planlegge realiseringen av gevinster.

Leveranser

Leveranser for å kunne realisere gevinstene:

Infrastruktur som gjør det enklet å dele data.

 • Eierskap til data skal avtalefestes og ivareta interessene til de som skaper og de som deler data.
 • Standarder som sikrer at data er entydig, ensartet og sammenlignbare.
 • Tekniske løsninger for datautveksling mellom næring, tilsynsmyndigheter, FoU institusjoner og private.


Porteføljestyring
som gir gevinster for hele sjømatnæringen.

 • Samle og spre informasjon om digitaliseringsprosjekter i sjømatnæringen.
 • Identifisere, prioritere, iverksette og følge opp prosjekter i OPS regi.
 • Være en medspiller til prosjekter utenfor OPS.


Organisasjon
som ivaretar digitalisering og deling av data i sjømatnæringen.

 • Organisasjonsform.
 • Eierskap.
 • Finansiering.

Strategi

OPS Sjømat er koblingsboksen for digitalisering og deling av data mellom interessenter til sjømatnæringen. Sammen skal vi være pådrivere og tilretteleggere for at behovene og løsningene finner hverandre. Vår strategi for å lykkes:

 • Vår innsats samordnes i ett samarbeid: OPS Sjømat – verdikjede havbruk.
 • Bidra til at Sjømatnæringens verdiskapning styrkes.
 • Samarbeidet skal baseres på tillit.
 • Samarbeidet er åpent for alle som ønsker å delta.
 • Balansert fordeling av gevinster og kostnader mellom aktørene over tid.
 • Prosjektveiviseren brukes som overordnet styringsverktøy.

Organisering

Styringsgruppen består av representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet, Sjømat Norge og Sjømatbedriftene – de tre som har signert OPS avtalen.

 • Beslutter ambisjonsnivå, prioriteringer og forpliktelser i OPS.
 • Beslutter hvilke initiativer som skal prioriteres og overgangen fra en fase til neste.
 • Sikrer nødvendige ressurser for gjennomføring av vedtatte aktiviteter.
 • Påse at prosjekter kartlegger gevinster og planlegger realiseringen av gevinster.

Interessentforum er åpent for alle som ønsker å bidra til digitalisering av sjømatnæringen. 

 • Innspill til behov og problemer som bør løses, og prioritering av dem.
 • Bidrar til koordinering av initiativer i og utenfor OPS.
 • Har ikke noe ansvar eller myndighet.


Porteføljekontoret
har ansvaret for den daglige driften av OPS.

 • Forberede beslutningsgrunnlag til Styringsgruppen.
 • Sikre fremdrift i vedtatte aktiviteter.
 • Ajourholde oversikt over digitaliseringsprosjekt i sjømatnæringen som utføres både i og utenfor OPS med status for prosjektgjennomføring og gevinstrealisering.
 • Kommunikasjon med interessenter.


Prosjekter
gjennomføres med egne prosjektorganisasjoner.

Fremdriftsplan

Detaljert fremdriftsplan utarbeides av prosjektet.

Kostnader

Styringsgruppen og interessentforum sine aktiviteter dekkes av deltagerne selv.

Finansiering er regulert av OPS avtalen..