Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Samtidig er vi underlagt politisk styring. Lovverk, stortingsmeldinger og -proposisjoner, virksomhetsinstruksen og det årlige tildelingsbrevet setter rammene for aktiviteten vår. Her fastsettes hvilke virkemidler vi forvalter, budsjettrammer og retningslinjer for å gjennomføre og prioritere innsatsen.

Du er kanskje også interessert i