Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon

Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon er viktig for effektiv bruk og rapportering av store datamengder.

NS9417 gir enhetlig terminologi og metoder i verdikjeden for laks og regnbueørret. Deler av standarden kan også være relevant for andre arter i akvakultur.

Standarden går ikke spesifikt inn på terminologi og metoder innenfor fagfeltene fiskehelse og miljø. Standarden omfatter åpne merdanlegg i sjø og i liten grad landbaserte akvakulturanlegg for matfisk. For lukkede anlegg i sjø og for landbaserte anlegg er definisjoner for settefiskfasen under punkt 5 og definisjoner for matfiskfasen under punkt 6 relevant.

Varierende standard på hvor man måler og hva man måler av de grunnleggende miljøfaktorene oksygen, salinitet og temperatur. Samme gjelder for helsedata, hva skal måles og rapporteres.

Det pågår nå en revisjon av standarden.

Du er kanskje også interessert i

Mange initiativer

Mange initiativer i sjømatnæringen

Det er mange initiativer i sjømatnæringen. Noen prosjekter er startet, mens andre er på idéstadiet. Her er i uprioritert og i stikkordsform noen av digitaliseringsinitiativene du etter hvert kan lese om på ops-sjomat.no.