Markedsplass for sirkulær økonomi i bionæringen

Regjeringen legger stor vekt på å utnytte vekstpotensialet som ligger i en mer sirkulær økonomi samtidig som nasjonens konkurransekraft opprettholdes.

I dag regnes ikke Norge blant de landene som er kommet lengst på sirkularitet og regjeringen ønsker derfor å øke innsatsen på dette området betydelig. Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet har derfor som ledd i en nasjonal strategi gitt Brønnøysundregistrene i oppdrag å administrere et prosjekt for å vurdere løsningskonsepter som kan bidra til økt ressursutnyttelse og sirkularitet i bionæringene havbruk, fiskeri, jordbruk og skogbruk.

Løsning

Prosjektet skal bidra til å kartlegge og dokumentere ressurser og ressursutnyttelse i binæringene. I tillegg skal det vurderes løsningskonsepter for et digitalt markedssystem, men også andre tekniske løsninger, betalingsløsninger, insentivordninger og regelverk tilpasset sirkularitet.

Det legges til rette for at bionæringene leder an i gjennomføringen av prosjektet og at det offentlige utvikler seg i takt med næringene. Utførelsen vil derfor i stor grad foregå gjennom et samarbeid mellom ressurser fra næringene, akademia og relevante offentlige myndigheter.

Status

Prosjektet startet 1. november 2021 og er nå i konseptfasen. Konseptfasen ventes avsluttet 1. juli 2022.

Gevinster

Konseptstudien vil identifisere områder i bionæringene med potensial for økt sirkularitet. Dette innebærer aktuelle produkter og mulige markeder for disse, samt identifisering av barrierer og mulige tiltak for å fremme økt sirkularitet. Prosjektet vektlegger gevinstrealisering og vil derfor også vurdere målemetoder og metodeverk for effektvurdering og gevinstuttak.

Du er kanskje også interessert i

data som ressurs i sjømatnæringen

Deler store mengder data fra norsk sjømatnæring

Data skal sikre sunne og produktive hav for fremtiden. Den samlede kunnskapen om havene, i form av data, skal deles og gjøres tilgjengelig. Det er kjernen i samarbeidet mellom Sjømatdata og HUB Ocean.