Regjeringen viderefører satsingen på offentlig-privat sektorutvikling (OPS)

Statsbudsjettet inneholder mye som samsvarer med OPS sjømats mål og strategier. Nedenfor er noen utdrag:

Offentlig-privat sektorsamarbeid om digitalisering er viktig i næringer som finans (DSOP), landbruk, havbruk og bygg (OPS). Samarbeidet bidrar til å øke konkurransekraften i den enkelte næring og til å modernisere den offentlige forvaltningens digitale kommunikasjon med næringene.

Samarbeidsprosjektene med næringslivet har også økt oppmerksomheten om verdien av å dele næringslivsdata, og hvordan dette kan komme både forvaltning og privat sektor til gode.

Regjeringa har høge ambisjonar for digitalisering av offentleg sektor og ønskjer å gjennomføre eit taktskifte i digitaliseringa av offentleg sektor.

Regjeringen har besluttet å videreføre digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019–2025, Én digital offentlig sektor. Strategien skal understøtte arbeidet med å ta i bruk digital teknologi for å effektivisere offentlig sektor og gi gode tjenester til innbyggere og næringsliv.

Regjeringen vil redusere næringslivets kostnader ved å forenkle eksisterende regelverk og gjøre det lettere for bedrifter å håndtere nødvendige rapporteringsplikter. Ny teknologi og digitale løsninger gir muligheter for forenklinger og mer effektive prosesser, samtidig som det gir bedre kontrollmuligheter for myndighetene. Videreutvikling av gode digitale løsninger vil derfor stå sentralt i forenklingsarbeidet framover. Det er et mål at opplysninger som det offentlige innhenter, skal lagres og kategoriseres på en slik måte at de samme opplysningene innhentes kun én gang.

Regjeringen har satt et mål om å redusere næringslivets kostnader knyttet til pålagte regler og utfylling av offentlige skjemaer med 11 mrd. kroner innen 2025.

For å nå Hurdalsplattformens mål om å øke eksporten av varer utenom olje og gass med 50 pst. innen 2030 må eksisterende og nye næringer med havet som utgangspunkt lykkes.

Regjeringen vil sørge for at sjømat vektlegges sterkere når ernærings- og matpolitikk utformes, herunder verdikjeden etter kaikanten fram til konsum av mat fra havet som del av et sunt og bærekraftig kosthold.

Sunn mat fra havet er av stor betydning for norsk økonomi, og for verdiskaping, bosetting og arbeidsplasser langs hele kysten. Regjeringen vil legge til rette for å skape flere arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter fra sjømatnæringene og fremme mat fra havet i et nasjonalt og globalt perspektiv.

Auka konsum av sjømat er tiltak for å fremje klima og berekraft.

Du er kanskje også interessert i

Digitalisering – et hav av muligheter

Regjeringen gir OPS sjømat en sentral rolle innen digitaliseringen av sjømatnæringen.
– Det er gledelig å se hvordan OPS sjømat fremheves i Regjeringens havbruksstrategi. Vi har stor tro på hvilke gevinster gode digitaliseringsløsninger kan gi, sier Jon Arne Grøttum, leder for styringsgruppen i OPS sjømat.

Blått hav, grønn fremtid

Regjeringen presenterte rapporten «Blått hav, grønn fremtid» på verdenshavenes dag 8. juni. Rapporten sier at OPS Sjømat – et samarbeid mellom Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og offentlig sektor, ved Nærings- og fiskeridepartementet – skal være en pådriver for digitalisering og deling av data for å øke verdiskapningen i næringen.