Vi har ikke råd til å mislykkes i forvaltningen av havene

Havene gir oss halvparten av jordens oksygen, mye av ferskvannet vi drikker og maten vi spiser. 8. juni markerer FN den internasjonale dagen for verdens hav. Dagen skal skape oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet.

Bærekraft og lønnsomhet

Havene spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet og overgangen til en bærekraftig økonomi.

 • Sjømat kan være en vesentlig bidragsyter til dekke den voksende verdensbefolkningens behov for mat.
 • Fornybar havenergi har et betydelig potensial. For eksempel bølgekraft, tidevannsenergi og offshore vindkraft.
 • Skipstransport er den mest effektive måten å transportere varer på. Likevel er det mye å hente på å skape en mer miljøvennlig skipsfart.


Norge er en av de ledende havøkonomiene i verden.

 • 225 000 ansatte i de tre store havnæringene olje og gass, maritim og sjømat.
 • Nesten 30 % av verdiskapningen i norsk næringsliv skapes av havnæringene.
 • Norge er et foregangsland innen havforvaltning.

Samarbeid og digitalisering

Et sunt og produktivt hav krever forpliktende samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

 • Nærings- og fiskeridepartementet har tatt initiativet og etablert til OPS sjømat sammen med næringsorganisasjonene Sjømatbedriftene og Sjømat Norge.
 • Norge har etablert og leder det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi.
 • I 2021 startet FN og UNESCO tiåret for havforskning for å styrke internasjonalt samarbeid om forskning og innovasjon for å bedre situasjonen i havet.


OPS sjømat og Sjømatdata skal gjøre data lettere tilgjengelig for industrien, myndigheter og forskning slik at vi sammen kan finne de nødvendige løsningene for et både sunt og produktivt hav. Bedre data skal bidra til:

 • Beslutninger basert på data.
 • Kontrollere at avtaler og regler følges.
 • Verifisere om tiltak har forventet effekt.


OPS sjømat skal være en viktig bidragsyter til å videreutvikle norsk sjømatnæring gjennom samarbeid og digitalisering for økt bærekraft og lønnsomhet.

Kontaktperson

FNs bærekraftsmål

Du er kanskje også interessert i

Fisk i stim

Samarbeid og forenkling lønner seg

Det er bred politisk enighet om at forenkling er viktig for verdiskapningen i Norge og at det fortsatt er et betydelig potensial for ytterligere forenkling. Havbruksdata har gitt omkring 100 millioner i effektiviseringsgevinst siden 2001.

Digitalisering – et hav av muligheter

Regjeringen gir OPS sjømat en sentral rolle innen digitaliseringen av sjømatnæringen.
– Det er gledelig å se hvordan OPS sjømat fremheves i Regjeringens havbruksstrategi. Vi har stor tro på hvilke gevinster gode digitaliseringsløsninger kan gi, sier Jon Arne Grøttum, leder for styringsgruppen i OPS sjømat.

Blått hav, grønn fremtid

Regjeringen presenterte rapporten «Blått hav, grønn fremtid» på verdenshavenes dag 8. juni. Rapporten sier at OPS Sjømat – et samarbeid mellom Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og offentlig sektor, ved Nærings- og fiskeridepartementet – skal være en pådriver for digitalisering og deling av data for å øke verdiskapningen i næringen.